Anti-discriminatie beleid Concept Plus Personeel B.V.

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Concept Plus Personeel B.V. is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke
kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid,
levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden
beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat Concept Plus Personeel B.V. verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van Concept Plus Personeel B.V. ten opzichte van discriminatie/
  discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers:
  a. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met
  name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving
  en selectie;
  b. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op
grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of
geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om
bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet
noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

2. Standpunt van Concept Plus Personeel B.V.

 1. Concept Plus Personeel B.V. wijst iedere vorm van discriminatie af.

 2. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde
  criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging

  1. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
   1. Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is
    om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van
    een legitiem doel is veiligheid);
   2. Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te
    bereiken;
   3. In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte
    van het doel;
   4. Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het
    doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
 1. Concept Plus Personeel B.V. tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden
  bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die
  werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

3. Handelen door de medewerkers

 1. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van
  opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg
  voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

 2. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve
  rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening
  te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de
  medewerker voor overleg terecht bij Lisette Ebberink

 3. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of
  wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker
  terecht bij Lisette Ebberink. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat
  kan de medewerker terecht bij Yuri Liebrand.

4. Verantwoordelijkheden van werkgever

Concept Plus Personeel is verantwoordelijk voor:

 1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is
  voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en
  aangepakt wordt;

 2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt
  onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
  1. geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid; Dit wordt gerealiseerd door het
   beleid bij indiensttreding te overhandigen en te bespreken, tevens is ons beleid
   gepubliceerd op onze website.
  2. goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te
   herkennen; Dit wordt gerealiseerd door ons beleid te bespreken en te publiceren op onze
   website. Daarnaast volgen medewerkers via Doorzaam de Diversiteit Loont Challenge.
  3. voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek
   en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit
   wordt gerealiseerd door de hand-out van de NBBU actief als richtlijn te gebruiken en
   discriminerende verzoeken per geval intern te bespreken.

 3. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.